Nie każdy właściciel nieruchomości zdaje sobie sprawę z istoty wykonywania okresowych kontroli technicznych. O ile przeglądy kominiarskie i budowlane nie są tak często zaniedbywane, to już kwestia regularnych kontroli kotłów i klimatyzacji wymaga przypomnienia. Dlatego w poniższym materiale opisujemy co dokładnie i jak często należy kontrolować, kto jest za to odpowiedzialny i co grozi za nieprzestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego regulujących tę kwestię.

Regularność wykonywania tychże kontroli ma kluczowe znaczenie z perspektywy ewentualnych awarii, dzięki odpowiednio wykonanym przeglądom okresowym można w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji. Wszelkie możliwe zagrożenia zostają wykazane, co umożliwia natychmiastową reakcję i naprawę instalacji grzewczej lub chłodniczej. Częstotliwość wykonywania kontroli uzależniona jest od nominalnej wielkości i wydajności urządzeń i instalacji.

 

Okresowa kontrola stanu technicznego kotłów

Prawo budowlane (a dokładnie art. 62 ust. 1 pkt 5, DzU 1974 nr 89 poz. 414) przewiduje, że konieczna jest okresowa kontrola stanu technicznego kotłów. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Natomiast częstotliwość kontroli uzależniona jest od paliwa, którym są kotły opalane, a szczególnie od jego wydajności.
Raz na 2 lata: kotły, w których stosuje się nieodnawialne paliwa ciekłe lub stałe o efektywnej wydajności powyżej 100 kW.
Raz na 4 lata: kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
Raz na 5 lat: kotły o wydajności od 20kW do 100 kW, nawet jeśli opalane są tym samym typem paliwa.
Taki przegląd powinien składać się z oceny stanu technicznego, efektywności energetycznej instalacji i oceny stosunku wielkości kotła do potrzeb i parametrów instalacji grzewczej oraz jej przeznaczenia.

Nasza firma przeprowadza kontrole kotłów i klimatyzacji.

Okresowa kontrola stanu technicznego klimatyzacji

Jeżeli w nieruchomości znajduje się klimatyzacja wówczas zarządcy lub właściciele zobowiązani są wykonywać okresowe kontrole systemu chłodniczego (na mocy: Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 6, Dz. U. 1974 Nr 89 poz. 414). Kontrola systemu klimatyzacji powinna być wykonywana co najmniej raz na 5 lat.
Polega ona na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. Kontrole systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów, prawidłowego technicznie funkcjonowania elementów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kto może wykonywać tego typu kontrole?

Tego typu przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające szczególne kompetencje. Powinny one posiadać odpowiednie dla konkretnego obiektu uprawnienia budowlane. Natomiast w przypadku kontroli instalacji również kwalifikacje wymagane do nadzoru i użytkowania danego rodzaju instalacji i urządzeń (więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju (DzU 2014 poz. 1278) oraz Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189).

 

Protokół z wykonanego przeglądu i dalsze kroki.

Zgodnie z przepisami osoba przeprowadzająca kontrolę systemu grzewczego i chłodniczego jest zobligowana do wystawienia stosownego protokołu przeglądu zawierającego szczegółowy opis stanu technicznego i efektywności instalacji. Kopię tego protokołu należy przekazać do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, który to przeprowadza swoją kontrolę protokołu (Prawo budowlane, art. 70 ust. 1, DzU 1974 nr 89 poz. 414). Podczas każdego przeglądu należy również sprawdzić czy usunięte zostały usterki wykryte podczas poprzedniego badania.

Jeżeli w czasie kontroli wykazane zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu użytkowników danej nieruchomości (lub prowadzić do katastrofy budowlanej, stanowić zagrożenie mienia lub środowiska) wówczas zarządca/właściciel budynku zobligowany jest niezwłocznie doprowadzić do ich usunięcia.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących regularnych kontroli systemu grzewczego i chłodniczego?

Właściciele i zarządcy, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów na temat regularnych kontroli okresowych oraz utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym (przez co nie zapewniają użytkownikom bezpieczeństwa) – podlegają karze grzywny (co najmniej 100 stawek dziennych), karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności (do roku).

Osoby, które przeprowadzają kontrolę bez odpowiednich uprawnień i kwalifikacji – podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Właściciele (lub zarządcy), którzy nie usuną wykrytych w czasie kontroli nieprawidłowości działania instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska – podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny.

Osoby, które po wykonaniu kontroli nie przekażą kopii protokołu do stosownego organu nadzoru budowlanego – podlegają karze grzywny.

Osoby, które nie umożliwiają przeprowadzania regularnych okresowych kontroli stanu technicznego instalacji – podlegają karze grzywny.