Przeglądy budowlane i sanitarne

Okresowe przeglądy budowlane i sanitarne:

Niektóre elementy konstrukcyjne nieruchomości oraz poszczególnych instalacji wymagają regularnych kontroli. Aktualnie obowiązujące prawo nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości konieczność wykonania rocznego lub pięcioletniego okresowego przeglądu stanu technicznego, z uwzględnieniem instalacji sanitarnych. Ma to związek z koniecznością użytkowania obiektu zgodnie z wszelkimi wymogami ochrony środowiska oraz jego przeznaczeniem. Istotne jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wszystkich instalacji, w tym sanitarnych, w celu uniknięcia możliwego pogorszenia sprawności i właściwości użytkowych.

Na mocy art. 62 ustawy prawa budowlanego – poszczególne obiekty powinny być poddawane obowiązkowym, okresowym kontrolom technicznym. Przeglądy budowlane i sanitarne należy robić w odpowiednich cyklach, w zależności od wymagań zapisów prawnych, są to:

Poza tym obiekty o łącznej powierzchni powyżej dwóch tysięcy mkw i inne obiekty o powierzchni dachu powyżej tysiąca mkw podlegają dodatkowym kontrolom dwa razy w roku. Inspektor nadzoru przeprowadzający okresową analizę tego typu nieruchomości jest zobowiązany powiadomić o odbytej kontroli właściwy organ.

Wszystkie przeprowadzone przeglądy okresowe budynków, zarówno te roczne, jak i pięcioletnie, powinny zostać podsumowane w protokole sporządzonym przez inspektora nadzoru. W dokumencie znajduje się nie tylko ocena poszczególnych instalacji, w tym sanitarnych, ale również wskazówki dla właściciel lub zarządcy odnośnie konieczności przeprowadzenia konkretnych prac. Osoba dokonująca okresowego przeglądu – rocznego lub pięcioletniego, powinna także odnieść się do wcześniejszych raportów i sprawdzić, czy poprzednie wskazówki, dotyczące także elementów sanitarnych zostały wprowadzone w życie.

Poza okresowymi – rocznymi lub pięcioletnimi kontrolami, właściwy organ może zlecić przeprowadzenie dodatkowych przeglądów budowlanych i sanitarnych. Każdorazowo, gdy istnieje podejrzenie zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników danego lokalu, władze nakazują inspekcję specjalistom, a właściciel bądź zarządca może zostać wezwany do przedstawienia dotychczasowych ekspertyz technicznych – rocznych oraz pięcioletnich. W przypadku stwierdzenia naruszeń kwestii bezpieczeństwa, osoba odpowiedzialna za taki stan rzeczy zostaje zobligowana do usunięcia usterek. Od decyzji właściwego organu nie można się odwoływać. Nawet jeśli właściciel lub zarządca nieruchomości uzna, że żądania władz są niezasadne, musi się do nich dostosować.

Zgodnie z prawem osoba odpowiedzialna za stan techniczny obiektu budowlanego, w tym instalacji sanitarnych, zobowiązana jest również do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, w której odnotowane są przeprowadzone okresowo przeglądy – roczne oraz pięcioletnie, i wszelkie wystawione protokoły pokontrolne, a także informacje odnośnie wykonanych remontów oraz prac budowlanych. Świadczymy usługi z zakresu założenia i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

Nie wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku nakładanego przez prawo skutkuje konkretnymi sankcjami prawnymi. Inspektorat nadzoru za popełnione przewinienie może zdecydować o nałożeniu kary grzywny do pięciu tysięcy złotych.

Okresowe przeglądy budowlane i sanitarne - jak często należy je robić?

Roczny przegląd budowlany:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Kontrola wszelkich instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 • Kompleksowy przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Po przeprowadzeniu rocznego przeglądu budowlanego sporządzamy protokół z przeglądu budynku.

Pięcioletni przegląd budowlany:

 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Kontrola wszelkich instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
 • Kompleksowy przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • Przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej (zarówno w zakresie stanu sprawności połączeń, jak i osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony).
 • Kontrola pod względem przydatności do użytkowania, a także estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Po przeprowadzeniu pięcioletniego przeglądu budowlanego sporządzamy protokół z przeglądu budynku.

Każdy przeprowadzony przegląd budowlany potwierdzamy precyzyjnie określonym, stosownym protokołem z przeglądu budowlanego (także w formie elektronicznej). Protokół z przeglądu budowlanego wzbogacamy o dokumentacje fotograficzną.

Protokół z przeglądu zawiera:

 • ocenę stanu technicznego budynku oraz elementów przedmiotowego obiektu budowlanego
 • zakres i stopień pilności wykonywania robót remontowych.
 • ocenę wielkości zużycia/uszkodzenia danych elementów budynku.
 • metody i narzędzia na dalsze prawidłowe użytkowanie budynku.
 • niewykonane roboty remontowe, zalecone do realizacji w protokołach na poprzednich kontrolach.

Zapytaj o wycenę przeprowadzenia okresowego przeglądu budowlanego i sanitarnego.

Przeprowadzamy kontrole na terenie całej Polski