świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane także etykietą energetyczną budynku, jest dokumentem ważnym przez 10 lat. Jest on wystawiany przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Na mocy art. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej właściciel, zarządca, najemca lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (lub części budynku):

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

Co określa Świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa między ogólne zapotrzebowanie energetyczne budynku (lub lokalu), które jest  niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem:

 • zużycie energii na potrzeby ogrzewania,
 • przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji
 • oświetlenie pomieszczeń

Świadectwo to nie jest sporządzane na podstawie pomiaru zużycia energii, brane są pod uwagę wyłącznie stałe cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.

Obowiązek ten nie dotyczy jedynie budynków:

 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • gospodarczych oraz przemysłowych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 rok).

 

Otrzymasz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które jest dokumentem ważnym przez 10 lat.