przeglądy eletryczne

Przegląd elektryczny:

Według obwiązujących przepisów prawa budowlanego okresową kontrolą powinny być objęte także instalacje elektryczne i piorunochronne. Sprawdzane powinny być one między innymi w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, a także oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Swoją ofertę kierujemy do zarządców i właścicieli budynków mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, handlowych, usługowych itp.

Przeglądy elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, instalacjach jedno i trójfazowych do 20kV.

Nasze przeglądy elektryczne obejmują:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-III- fazowych
  • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Pomiary elektronarzędzi przenośnych.

Specjalizujemy się w profesjonalnych badaniach pomiarowych urządzeń i instalacji elektrycznych. Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów, wykorzystujemy sprawdzony nowoczesny sprzęt, a cały przegląd potwierdzamy stosownym protokołem.